महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे

Maharashtra Teacher Eligibility Test - 2019 / महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा - २०१९


Help Desk Toll Free No. : 1800-267-2233
महाटीईटी-२०१९ उपक्रम
(परीक्षार्थी)

महाटीईटी-२०१९ उपक्रम
(EO/EI)

बातम्या व प्रसिद्धिपत्रकेमहाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 बाबतच्या सूचना
प्रसिध्दीपत्रकः महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा - २०१९ (MAHATET -2019) प्रमाणपत्र वितरणबाबत .

प्रसिध्दीपत्रकः महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा - २०१९ (MAHATET -2019) अंतिम निकालाबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक.

प्रसिध्दीपत्रकः महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१९ निकाल- उमेदवाराना सावधानतेचा इशारा.

प्रसिद्धी निवेदन : महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा - २०१९ (MAHATET -2019) अंतरिम निकालाबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक.

प्रसिद्धी निवेदन : सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तसेच खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांना शिक्षक पात्रता गुणांची टक्केवारीत सूट देणेबाबत .

प्रसिद्धी निवेदन : MAHATET - 2019 (महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा-२०१९) रविवार दिनांक १९ .०१ .२०२० रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेच्या अंतिम उत्तरसूचीबाबत.

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा - २०१९ (MAHATET-2019)- प्रवेशपत्राबाबत प्रसिद्धी निवेदन

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा - २०१९ (MAHATET-2019)- जाहीर प्रकटन
संपर्क
पत्ता :
आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
१७, डॉ. आंबेडकर मार्ग,
पुणे - ४११ ००१

हेल्पलाईन नंबर :
1800-267-2233
ई-मेल: mahatet2019.msce@gmail.com

Terms & Condition